Teagascóirí Gaeilge

Gairm ar Iarratais ! Call for Applications!

Ireland Canada University Foundation 2016-17 Teagascóirí, pictured with Minister of State for Gaeltacht Affairs, Seán Kyne (third from right), Dr Aodhán Mac Cormaic, third from left, of the Department of Arts, Heritage, Regional, Rural and Gaeltacht Affairs, and Fulbright Commission award recipients, after their presentation at Acadamh na Gaeilge in An Cheathrú Rua.

Ireland Canada University Foundation 2016-17 Teagascóirí, pictured with Minister of State for Gaeltacht Affairs, Seán Kyne (third from right), Dr Aodhán Mac Cormaic, third from left, of the Department of Arts, Heritage, Regional, Rural and Gaeltacht Affairs, and Fulbright Commission award recipients, after their presentation at Acadamh na Gaeilge in An Cheathrú Rua.

View English version »

Is é príomhaidhm an chláir seo ná tacú le fás agus forbairt na Gaeilge i gCeanada. Cuirtear teagascóirí ar fáil chun an Ghaeilge a mhúineadh taobh istigh den ollscoil, agus chun cuidiú le dul chun cinn na teanga i mbéal an phobail.

Tugtar deis do mhúinteoirí reatha barr feabhais a chur ar a gcuid scileanna múinteoireachta agus cur lena n-eolas faoi shocaí agus faoi chultúr Cheanada ionas gur féidir leo tarraingt orthu tar éis dóibh filleadh ar Éirinn.

Gach bliain ceaptar méid áirithe teagascóirí chun teagasc inár n-ollscoileanna comhpháirtíochta i gCeanada. Seo a leanas liosta na n-ollscoileanna comhpháirtíochta:

 • Memorial University, St. John’s, Newfoundland
 • University of St. Michael’s College, University of Toronto, Ontario
 • University of Prince Edward Island, Prince Edward Island
 • Concordia University, Montreal, Quebec
 • St. Mary’s University, Halifax, Nova Scotia
 • St. Thomas University, Fredericton, New Brunswick
 • University of Ottawa, Ontario

Sonraí na gCeapachán 2017:

 • Dáta tosaigh na dámhachtana: 1 Meán Fómhair 2017
 • Méid na dámhachtana: €1,600 in aghaidh na míosa don tréimhse Meán Fómhair 2017 –Aibréan / Bealtaine 2018
 • Tabharfar liúntas airgid do theagascóirí chun costas eitiltí, árachas leighis agus iarratais víosa a chlúdú.
 • Cóiríocht:  Beidh ranníocaíocht ar fáil ó na hollscoileanna óstacha chun costas na cóiríochta a chlúdach.
 • Táthar ag súil go gceapfar triúr teagascóirí ar a laghad i mbliana. Cinnteofar é seo ar an leathanach seo roimh spriocdháta d’iarratais.

Tabhair do d’aire go bhfuil Rialtas Cheanada ag tabhairt víosaí IEC (International Experience Canada) do Theagascóirí ICUF. Eisítear na víosaí seo do dhaoine idir 18 agus 35 bliana d’aois. Dá réir sin, ní mór d’iarratasóir bheith idir 18 agus 35 bliana d’aois le bheith incheaptha mar Theagascóir Gaeilge (an dá aois sin san áireamh) ar an 31 Lúnasa 2017.

Dátaí Tábhachtacha:

Ba chóir an fhoirm iarratais, litir mhínithe agus na tuairiscí moltóra a sheoladh go  gaeilge@icuf.ie  roimh 5in ar an Luan, an 13 Feabhra 2017.

Tá foirmeacha iarratais ar fáil ANSEO.

Má tá tuilleadh eolais ag teastáil, breathnaigh ar an leathanach Ceisteanna Coitianta roimh dul i dteangmháil linn ag gaeilge@icuf.ie.

 

Riachtanais Iontrála:

 • Líofacht sa Ghaeilge
 • Cáilíocht tríú leibhéal (nó ag súil le cáilíocht tríú leibhéal go luath)

Cuirfear na rudaí seo a leanas san áireamh chomh maith:

 • Taithí ag múineadh na Gaeilge
 • Níl líofacht sa Fhraincis mar riachtanas i ngach cás ach bheadh sí mar bhuntáiste d’iarratasóirí ag lorg ceapachán in ollscoileanna áirithe
 • Aon cháilíocht iomchuí eile
 • Léireoidh iarratasóirí reatha spéis i gcur chun cinn na Gaeilge, taobh istigh den ollscoil agus i mbéal an phobail

Sonraí Breise:

Mar chuid den dámhachtain, beidh ar iarratasóirí reatha:

 • freastal ar chúrsa trí lá in Ollscoil na hÉireann, Má Nuad (dátaí le deimhniú). Clúdoidh ICUF aon chostas a bhaineann leis an gcúrsa.
 • Freastal ar shearmanas bronnta ICUF i rith an tsamhraidh (dáta le deimhniú).
 • Iarratas víosa a chur isteach le cúnamh agus treoir ICUF

 

********

Irish Language Instructors

This programme exists to support the development and growth of the Irish language in Canada. As such, the role of the Irish Language Instructor is twofold; she/he is engaged to teach the Irish Language within the university, and to support the development of the Irish Language in the wider community.

The award provides individuals with the opportunity to refine their teaching skills and extend their knowledge of Canadian society and culture, enriching their teaching work on their return to Ireland.

Each year ICUF appoints a number of Irish Language Instructors to work in our partner universities in Canada, which are as follows:

 • Memorial University, St. John’s, Newfoundland
 • University of St. Michael’s College, University of Toronto, Ontario
 • University of Prince Edward Island, Prince Edward Island
 • Concordia University, Montreal, Quebec
 • St. Mary’s University, Halifax, Nova Scotia
 • St. Thomas University, Fredericton, New Brunswick
 • University of Ottawa, Ontario

 

Details for 2017 appointments:

 • Date of commencement of work is 1 September 2017
 • Irish Language Instructors will receive payment of €1,600 per month basis, for the period September 2017 to April / May 2018.
 • ICUF also makes a contribution to cover flights, health insurance and work permit application costs
 • In respect of accommodation costs, each partner university makes a payment of CAD$10,000 to the Irish Language Instructor in respect of accommodation for the period of engagement (this can take the form of payment in kind, e.g. the provision of accommodation for the period).
 • It is anticipated that a minimum of three Irish Language Instructors will be appointed, the precise number will be confirmed on this page before closing date of applications.

Please note that the Canadian Government has designated International Experience Canada (IEC) visas for ICUF Teagascóirí. These visas are issued to individuals between the ages of 18 and 35. Accordingly, in order to be eligible to be appointed as a Teagascóir, applicants must be between 18 and 35 years of age (inclusive) on 31st August 2017.

Important Dates:

The completed application form, a cover letter and two references must be submitted to gaeilge@icuf.ie before 5pm on Monday 13th of February 2017

Application forms are available HERE.

If you have any enquires, please click here to review our Frequently Asked Questions page, before emailing your enquiry to gaeilge@icuf.ie.

 

Entry Requirements:

 • Fluency in the Irish Language
 • A third level qualification (or soon expecting to graduate with same)

The following will be taken into account for applicants:

 • experience of teaching the Irish language
 • Fluency in French is not a requirement in all cases but will be of benefit to candidates seeking appointments in certain universities
 • Any additional relevant qualifications or skills
 • successful applicants will demonstrate a interest in promoting the Irish Language, both within the university context, as well as in the wider community in Canada

Further Details

As part of the award, successful candidates will be expected to;

 • attend a 3 day course in the National University of Ireland, Maynooth, the cost of which will be covered by ICUF. Dates to be announced
 • attend the ICUF award ceremony during the summer, date to be announced
 • apply for a work permit (visa) with assistance and guidance from ICUF

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save