Teagascóirí Gaeilge

Gairm ar Iarratais ! Call for Applications!

Clockwise from top left: Helena Ní Rócháin, Gearóid Ó Treasaigh, Cathal O’Neill, Clíodhna Ní Chorráin & Emer Maguire.

View English version »

Is é príomhaidhm an chláir seo ná tacú le fás agus forbairt na Gaeilge i gCeanada. Cuirtear teagascóirí ar fáil chun an Ghaeilge a mhúineadh taobh istigh den ollscoil, agus chun cuidiú le dul chun cinn na teanga i mbéal an phobail.

Tugtar deis do mhúinteoirí reatha barr feabhais a chur ar a gcuid scileanna múinteoireachta agus cur lena n-eolas faoi shocaí agus faoi chultúr Cheanada ionas gur féidir leo tarraingt orthu tar éis dóibh filleadh ar Éirinn.

Gach bliain ceaptar méid áirithe teagascóirí chun teagasc inár n-ollscoileanna comhpháirtíochta i gCeanada. Seo a leanas liosta na n-ollscoileanna comhpháirtíochta:

 • Memorial University, St. John’s, Newfoundland
 • University of St. Michael’s College, University of Toronto, Ontario
 • St. Mary’s University, Halifax, Nova Scotia
 • St. Thomas University, Fredericton, New Brunswick
 • University of Ottawa, Ontario
 • University of Alberta, Edmonton

Sonraí na gCeapachán 2024:

 • Dáta tosaigh na dámhachtana:    1 Meán Fómhair 2024
 • Méid na dámhachtana: €20,300 in aghaidh don tréimhse Meán Fómhair 2024 – Aibréan/Bealtaine 2025
 • Tabharfar liúntas airgid do theagascóirí chun costas eitiltí, árachas leighis agus iarratais víosa a chlúdú.
 • Cóiríocht:  Beidh ranníocaíocht (CAD$10,000-$12,500) ar fáil ó na hollscoileanna óstacha chun costas na cóiríochta a chlúdach (is féidir leis seo a bheith i bhfoirm íocaíochta le hábhar, e.g. lóistín a chur ar fáil don tréimhse).
 • Táthar ag súil go gceapfar triúr teagascóirí ar a laghad i mbliana.

Tabhair do d’aire go bhfuil Rialtas Cheanada ag tabhairt víosaí IEC (International Experience Canada) do Theagascóirí ICUF. Eisítear na víosaí seo do dhaoine idir 18 agus 35 bliana d’aois. Dá réir sin, ní mór d’iarratasóir bheith idir 18 agus 35 bliana d’aois le bheith incheaptha mar Theagascóir Gaeilge (an dá aois sin san áireamh) ar an 31 Lúnasa 2024.

Dátaí Tábhachtacha:

Ní mór don bhfoirm iarratais ar líne seo a bheith curtha i gcrích agus faoi bhráid roimh 11 pm Dé Domhnaigh, 18ú Feabhra 2024.  Agus is gá an dá theistiméireacht leo féin a chur chuig gaeilge@icuf.ie roimh an dáta seo freisin.

Le tús a chur leis an bpróiseas iarratais ar líne, cliceáil anseo. NOW CLOSED FOR APPLICATIONS (if you wish to be kept updated with news of any scholarship programmes as they arise, you may sign up for notifications here.) 

Má tá tuilleadh eolais ag teastáil, breathnaigh ar an leathanach Ceisteanna Coitianta roimh dul i dteangmháil linn ag gaeilge@icuf.ie.

Riachtanais Iontrála:

 • Líofacht sa Ghaeilge
 • Cáilíocht Gaeilge ag an tríú leibhéal
 • Cáilíocht iarchéime ábhartha (nó í le bheith bainte amach gan mhoill)

Cuirfear na rudaí seo a leanas san áireamh chomh maith:

 • Taithí ag múineadh na Gaeilge
 • Ní bunriachtanas é seo ach i gcás dhá cheann de na ollscoileanna atá páirteach sa chlár, buntáiste an mhór a bheadh ann – ba chóir don teagascóir a bheith in ann modúil a bhaineann le Gaeilge agus le cultúr na hÉireann a chur i láthair (mar shampla: béaloideas, stair, ceol agus ar eile.)
 • Níl líofacht sa Fhraincis mar riachtanas i ngach cás ach bheadh sí mar bhuntáiste d’iarratasóirí ag lorg ceapachán in ollscoileanna áirithe
 • Aon cháilíocht iomchuí eile
 • Léireoidh iarratasóirí reatha spéis i gcur chun cinn na Gaeilge, taobh istigh den ollscoil agus i mbéal an phobail

Sonraí Breise:

Mar chuid den dámhachtain, beidh ar iarratasóirí reatha:

 • freastal ar chúrsa dhá lá (dátaí le deimhniú).  Clúdoidh ICUF aon chostas a bhaineann leis an gcúrsa.
 • freastal ar shearmanas bronnta ICUF i rith an tsamhraidh (dáta le deimhniú).
 • iarratas víosa a chur isteach le cúnamh agus treoir ICUF.

 

********

Irish Language Instructors

This programme exists to support the development and growth of the Irish language in Canada.  As such, the role of the Irish Language Instructor is twofold; she/he is engaged to teach the Irish Language within the university, and to support the development of the Irish Language in the wider community.

The award provides individuals with the opportunity to refine their teaching skills and extend their knowledge of Canadian society and culture, enriching their teaching work on their return to Ireland.

Each year ICUF appoints a number of Irish Language Instructors to work in our partner universities in Canada, which are as follows:

 • Memorial University, St. John’s, Newfoundland
 • University of St. Michael’s College, University of Toronto, Ontario
 • St. Mary’s University, Halifax, Nova Scotia
 • St. Thomas University, Fredericton, New Brunswick
 • University of Ottawa, Ontario
 • University of Alberta, Edmonton

Details for 2024 appointments:

 • Date of commencement of work is 1 September 2024
 • Irish Language Instructors will receive payment of €20,300 for the period September 2024 to April/May 2025.
 • ICUF also makes a contribution to cover flights, health insurance and work permit application costs
 • In respect of accommodation costs, each partner university makes a payment of CAD$10,000-$12,500 to the Irish Language Instructor in respect of accommodation for the period of engagement (this can take the form of payment in kind, e.g. the provision of accommodation for the period).
 • It is anticipated that a minimum of two Irish Language Instructors will be appointed.

Please note that the Canadian Government has designated International Experience Canada (IEC) visas for ICUF Teagascóirí. These visas are issued to individuals between the ages of 18 and 35.  Accordingly, in order to be eligible to be appointed as a Teagascóir, applicants must be between 18 and 35 years of age (inclusive) on 31st August 2024.

Important Dates:

The completed online application form must be submitted by 11 pm on Sunday, 18th February 2024.  And two references to be separately submitted to gaeilge@icuf.ie by this date also.

To begin the online application process, please click here. NOW CLOSED FOR APPLICATIONS (if you wish to be kept updated with news of any scholarship programmes as they arise, you may sign up for notifications here.) 

If you have any enquires, please click here to review our Frequently Asked Questions page, before emailing your enquiry to gaeilge@icuf.ie.

Entry Requirements:

 • Fluency in the Irish Language
 • A third level qualification in the Irish language .
 • A postgraduate level qualification in a relevant area (or soon expecting to qualify with same).

The following will be taken into account for applicants:

 • Experience of teaching the Irish language
 • The ability to deliver modules on subjects related to Irish language and culture (e.g. folklore, history, music etc.) This is not a core requirement, but would be of benefit in the case of two of our partner universities.
 • Fluency in French is not a requirement in all cases but will be of benefit to candidates seeking appointments in certain universities
 • Any additional relevant qualifications or skills
 • Successful applicants will demonstrate a interest in promoting the Irish Language, both within the university context, as well as in the wider community in Canada

Further Details

As part of the award, successful candidates will be expected to;

 • attend a 2-day course in June (dates to be confirmed), the cost of which will be covered by ICUF.
 • attend the ICUF award ceremony during the summer, date to be announced.
 • apply for a work permit (visa) with assistance and guidance from ICUF.

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save