News

We are hiring: Comhordaitheoir Tionscadail / Project Co-Ordinator (#TrasnaNadTonnta)

October 11, 2021

#TrasnaNadTonnta – Comhordaitheoir Tionscadail

Tá deis iontach anseo ról lárnach a bheith agat sa bhfeachtas domhanda Gaeilge #TrasnaNadTonnta.

Is ar Twitter agus Instagram a tharlaíonn an feachtas seo gach bliain, agus go dtí seo tá 8 milliún duine sroichte ag #TrasnaNadTonnta ar fud an domhain. Táimid ar bís do Trasna 2021 (6-10 Nollaig) agus tá Comhordaitheoir Tionscadail á lorg againn chun cuidiú linn an feachtas seo a thógáil chuig an chéad leibhéal eile.

Is post sealadach agus páirtaimseartha é seo ag dul ó lár mhí Dheireadh Fómhair go lár mhí na Nollag. Tá seans ann go mbeadh an ról seo ar fáil arís, agus go bhféadfadh an ról a fhásadh sna blianta amach romhainn.

Ag obair go dlúth le Príomhfheidhmeannach ICUF, beidh an Comhordaitheoir Tionscadail ag brú an fheachtais ar aghaidh agus i lár an aonaigh le linn #TrasnaNadTonnta. Tá pobal domhanda díograiseach don Ghaeilge – beidh sé mar ghné thábhachtach sa ról seo nascadh leis an bpobal seo agus iad a spreagadh chun gnímh.

Dualgais:

 • Ag bainistiú an chuntais Twitter @Trasna21 – ag sceidealú agus ag bainistiú grúpa daoine timpeall an domhain le giolcaireacht ón gcuntas
 • Ag bainistiú an chuntais Instagram @Trasna21 – ag sceidealú agus ag bainistiú grúpa daoine timpeall an domhain le postálacha a chur amach
 • Ag comhordú cruinnithe le heagraíochtaí comhpháirtithe (ar líne go príomha)
 • Cuidiú le straitéis do #TrasnaNadTonnta
 • Tuairisc a chur ar fáil i ndiaidh an feachtas a chur i gcrích

Riachtanais

 • Taithí le feachtasaíocht ar na meáin shóisialta
 • Eolas ar phobal na Gaeilge ar líne
 • Líofacht sa Ghaeilge
Tá íocaíocht suas go €6,000 (vat sán áireamh) don ról seo mar Chomhordaitheoir Tionscadail.

Iarrtar ar iarrthóirí CV (as Béarla) a sheoladh isteach in éineacht le litir aon leathanaigh (as Gaeilge) ag déanamh cur síos ar a gcuid taithí oiriúnach. Bheadh nasc d’aon phíosaí oibre ina chabhair. Is féidir le hiarrthóirí CV agus an litir aon leathanaigh a sheoladh chuig gaeilge@icuf.ie roimh 12.00 Dé Máirt 26ú de Dheireadh Fómhair 2021.

Tá #TransaNadTonnta eagraithe ag ICUF i gcomhpháirt le Conradh na Gaeilge, an Coimisiúin Fulbright, an CGL, agus maointihe ag Roinn na Gaeltachta agus an Roinn Gnóthaí Eachtrach. Do thuilleadh eolais maidir le ICUF agus an Clár Gaeilge cliceáil anseo.

 

****

#TrasnaNadTonnta – Project Coordinator

An exciting opportunity to play a key role in #TrasnaNadTonnta, a global Irish language gathering.

Taking place on Twitter and Instagram each year, #TrasnaNadTonnta has reached over 8 million people world-wide to date. We have exciting plans for Trasna 2021 (6-10 December) and are seeking  to hire a Project Coordinator to help us to bring this event to the next level.

This is a temporary and part-time position, running from late-October to mid-December. There is the possibility that this position could become a recurring one, and also the possibility that the role could grow over coming years.

Working closely with the CEO of ICUF, the Project Coordinator will be the dynamic force at the centre of #TrasnaNadTonnta. There is a very enthusiastic global community around the Irish language – a key aspect of this role will be to communicate with and energise this community.

Tasks will include:

 • Managing the twitter account @Trasna21 – scheduling & managing rota of people around the world to send tweets from this
 • Managing the Instagram account @Trasna21 – scheduling & managing rota of people around the world to send posts from this
 • Co-ordinating meetings with partner organisations (mostly online)
 • Assist with strategy for #TrasnaNadTonnta
 • Generation of a report on completion

Requirements

 • Experience of social media campaigning
 • A knowledge of the Irish language online community
 • Fluent Irish

There is a fee of up to €6k (including vat) payable to the Project Co-Ordinator.

Applicants are invited to submit their CV (in English) accompanied by a one page letter (in Irish), outlining their suitability for the role. Links to examples of work would be helpful. Please send your CV and one page letter to gaeilge@icuf.ie before 12.00 on Tuesday 26th of October 2021.

#TransaNadTonnta is organised by ICUF in partnership with Conradh na Gaeilge, the Fulbright Commission, and the GAA, and is funded by dept of Gaeltacht and the department of Foreign Affairs. For more information on ICUF and An Clár Gaeilige click here.